Marketing célú Adatkezelési Tájékoztató

TISZTELT MOZILÁTOGATÓ!

A hírlevélre és az SMS-es tájékoztatásra feliratkozók önkéntes hozzájárulása alapján személyes adataikat a jelen Marketingcélú Adatkezelési Tájékoztatóban és a Cinema City Adatvédelmi Szabályzatában megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott hírlevél és SMS küldési célból kezeli: az I.T. Magyar Cinema Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24., e-mail cím: [email protected])

Az Adatkezelő előre láthatólag havi rendszerességgel küld hírlevelet filmes hírekről, premierekről, promóciókról, nyereményjátékokról.

Az Adatkezelő SMS-t, alkalmi jelleggel az aktuális aktivitásokra történő tájékoztatás céljából küld.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, név, e-mail cím, telefonszám, azonosítószám, kedvenc mozi és moziterem, kedvelt film zsánerek, valamint a rendszer tárolja az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatokat (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).

Az adatkezelés jogalapja a feliratkozók önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a feliratkozó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó hírlevél megnyitástól számított 5 évig.

Adatfeldolgozó: A4C Marketing Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 2., e-mail cím: [email protected])

Azon feliratkozó, akik hírlevélre és SMS küldésre történő feliratkozás során megadja a marketingcélú hozzájárulását, beleegyezését adja ahhoz, hogy a feliratkozás során, önkéntes módon az általa megadott nevet, telefonszámot és e-mail címet marketingcélú felhasználásra közvetlen üzletszerzési lista összeállítása és hírlevelek eljuttatása céljából engedélyezi a I.T. Magyar Cinema Kft. (1132 Budapest, Váci út 22-24.) számára a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak megfelelően.

Az adatok megadása nem kötelező!

Az oldalon az érintett dönthet úgy, hogy nem adja meg hozzájárulását a fenti adatok kezeléséhez, vagy csak az adatok egy részének használatához járul hozzá. (Név és e-mail cím és /vagy mobiltelefonszám)

Ez esetben pl. ha nem adta meg a mobilszámát, akkor SMS-ben nem kap tájékoztatást az aktuális aktivitásokról, promóciókról.

Az adatok a feliratkozó előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

Az érintett a fent leírt jogaival alábbi elérhetőségeken keresztül élhet:

  • a hírleveleink végén található „leiratkozás”, „adatmódosítás” linkre kattintva
  • az I.T. Magyar Cinema Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 2224.) címére postai levélben küldve
  • a [email protected] email címre küldött e-mailben

A feliratkozó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A feliratkozó az adatkezeléssel összefüggő jogai sérelme esetén egyeztetést kezdeményezhet az adatkezelővel, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy a feliratkozó ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és a feliratkozó dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; e-mail: [email protected]; honlap: naih.hu.

 

Jó szórakozást kívánunk!

I.T. Magyar Cinema Kft.